POGODNOST

KRITERIJI POGODNOSTI ZA KORISNIKE KREDITA (POD-ZAJMOPRIMCE)

Korisnik kredita treba biti

 • MSP- preduzeće koje zapošljava manje od 250 zaposlenih, ima ukupnu bilansnu aktivu do 43 miliona EUR ili godišnji promet do 50 miliona EUR. MSP uključuje i samostalne poduzetnike / jedine vlasnike
 • osnovan u skladu sa lokalnim zakonima i posluje u Bosni i Hercegovini
 • u skladu sa važećim pravnim propisima u Bosni i Hercegovini koji regulišu zaštitu okoliša, socijalnu zaštitu, sigurnost i zaštitu na radu i procedure i standarde zapošljavanja, i u skladu je sa važećim propisima ukoliko podliježu javnim raspravama
 • nije u većinskom vlasništvu ili pod kontrolom vlade Bosne i Hercegovine ili lokalnog /političkog i administrativnog tijela.

POGODNE INVESTICIJE

Pogodne investicije mogu biti:

 • Ulaganja u industrijske pogone, opremu, softver, poboljšanje sistema menadžmenta i/ ili generalna poboljšanja koja će doprinijeti usklađivanju sa jednom ili više EU direktiva u oblasti zaštite okoliša, sigurnosti i zaštite na radu i kvaliteta i sigurnosti proizvoda, kao što je navedeno u Prioritetnim direktivama EU a koje se odnose na relevantne pod-zajmoprimce (korisnike kredita); ili sa Direktivom EU (osim Prioritetnih EU direktiva) za koju Konsultant na projektu potvrdi da pod-zajmoprimac (korisnik kredita) treba biti u skladu.

Pogodan projekat treba da bude:

 • finansijski opravdan, da zadovoljava osnovne kriterije kreditora i da je ocijenjen kao opravdan od strane kreditora na osnovu njegovih ustaljenih procedura za dodjelu kredita
 • realiziran u Bosni i Hercegovini
 • da nije bio finansiran, niti će biti, grant sredstvima iz nekih drugih izvora. grant sredstava
 • odgovarajući izdacima koji nastanu nakon datuma ugovora o kreditu između investitora i partnerske banke

ISKLJUČENJA IZ POGODNOSTI

 • Pod-zajmoprimci (korisnici kredita) koji obavljaju djelatnosti iz oblasti klađenja, nekretnina, bankarstva, osiguranja i finansijskog posredovanja, proizvodnje i / ili prodaje duhana i žestokih pića
 • Proizvodnja, snabdijevanje ili trgovina oružjem i sve ostale aktivnosti koje nisu u skladu sa politikom EBRD
 • Obrtna sredstva, osim u mjeri u kojoj su sastavni dio investicionih troškova pod-projekta
 • Finansiranje kupovine zemljišta
 • Kupovina dionica, obveznica i bilo koje druge vrste financijskih instrumenata
 • Refinansiranje (ili drugo zamjenjivanje) bilo kojeg postojećeg kredita ili kreditnih operacija a koje su relevantne za pod-zajmoprimca (korisnika kredita).

Razvijeno od:

EBRD blue 12mm (E) Crop

Financijski podržano od:

FundedEU logo

Implementirano od:

logo rina

e

w

Partnerske banke:

Copyright © 2016 BiH-SME-CSF

Ovaj dokument je proizveden uz financijsku podršku Evropskog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ovdje iznesena mišljenja su od konsultanata i stoga se ni na koji način ne može protumačiti da prenose službene stavove Evropske Unije.